Obchodní podmínky

Vítejte v elektronickém obchodě krajinskalekarna.cz. Obchodní podmínky krajinskalekarna.cz Vám poskytnou ucelené informace související s objednáváním v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na emailové adrese eshop@krajinskalekarna.cz.

1. Základní ustanovení

Obchodní podmínky společnosti Krajinská s.r.o. upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě krajinskalekarna.cz.

Prodávající:
Krajinská s.r.o., Horní náměstí 10, 772 00 Olomouc
IČ:26822814, DIČ: CZ26822814
Tel: +420 585 223 081
Fax: +420 585 228 160
Email: eshop@krajinskalekarna.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Jančálková

Kupující:
fyzická osoba, která si v souladu s obchodními podmínkami objedná zboží v internetovém obchodě Krajinské s.r.o.

Prodávající prohlašuje, že všechny zde uváděné informace jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami pro dodávky zboží nabízené prodávajícím.
V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylné od obchodních podmínek. V takovém případě mají individuální ujednání přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. Objednávání zboží (uzavření kupní smlouvy)

Předmětem kupní smlouvy je sortiment nabízený na internetových stránkách lékárny a výslovně uvedený v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).
Zásilkovým způsobem není možné vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která jsou vydávána bez receptu s omezením. Veškeré nabídky zboží umístěné na internetových stránkách jsou nezávazné.
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v korunách včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu dne bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Součástí objednávky jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Jednotlivé produkty si kupující může vybírat podle příslušné kategorie lékárny, případně pomocí vyhledávání.
Kliknutím na název produktu se otevře okno s podrobnými informacemi, cenou a fotografií.
Pro objednání zboží kupující "vloží" vybrané zboží do elektronického nákupního košíku, přičemž nejprve zvolí počet kusů daného produktu.

Pro dokončení objednávky kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje informace o:
• objednávaném zboží, včetně počtu kusů daného zboží
• ceně za jednotlivé produkty a také celkové ceně nákupu
• způsobu úhrady ceny zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Prodávající po obdržení objednávky v co nejkratší možné době kupujícímu její příjem potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho elektronickou adresu.

3. Úhrada ceny zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Ve vybrané provozovně prodávajícího:
- v hotovosti
- bezhotovostně platební kartou
- pomocí poukázek Sodexo, Unišek a Ticket

V hotovosti na dobírku:
- v místě určeném kupujícím v objednávce

V případě zaslání zboží na dobírku je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Při nákupu nad 2.000 Kč poštovné neúčtujeme.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Prodávající je povinen vystavit na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavený daňový doklad je odeslán jako součást dobírky. Při osobním odběru zboží ve vybrané provozovně je kupujícímu vystaven daňový doklad po uhrazení ceny zboží.

4. Přeprava a doručení zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
Distribuce objednávek je realizována prostřednictvím České pošty, s.p. Cena poštovného je 129 Kč. Při nákupu nad 2.000 Kč poštovné neúčtujeme. Balné neúčtujeme.
Prodávající je povinen objednané zboží odeslat kupujícímu nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu do 3 dnů od přijetí objednávky.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené výše, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou a upřesní předpokládaný termín dodání.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat náklady vzniklé dodáním a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
V případě osobního odběru zboží na provozovně prodávajícího je kupující povinen si zboží vyzvednout nejpozději do čtyř dnů od učinění objednávky. Po domluvě je možné dobu rezervace zboží prodloužit. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě extrémně vysokých teplot nebude dodávka zboží realizována, neboť lékárna za daných okolností není schopna zaručit správné podmínky uchovávání léčivých přípravků v průběhu jejich přepravy k zákazníkovi. Zákazník bude o tomto neprodleně informován.

5. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace zboží

Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží.
Tento internetový obchod se řídí zákonem č.367/2000Sb ze 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. Kupující je povinen vrátit zboží zpět nepoškozené, čisté, bez známek opotřebení nebo užívání, v původním obalu, včetně případného veškerého příslušenství, které bylo přiloženo u výrobku, a s fakturou.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.
Doručení zboží na adresu provozovny prodávajícího hradí kupující. Peníze budou kupujícímu zaslány zpět do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet, který kupující písemně sdělí prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Ustanovení o nemožnosti odstoupení od smlouvy se vztahuje i na volně prodejné léky!
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím výrobku či chybnou manipulací s ním. Dále se vyřizování reklamací nevztahuje na reklamace týkající se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně distribuovanou šarži léčiva z oběhu, jakož i na jakost, bezpečnost a účinnost zdravotnických prostředků. Při výskytu nežádoucích účinků léčiv bude postupováno v souladu s platným zněním Zákona o léčivech.
Kupující je oprávněn reklamovat zjevné vady jakosti do 8 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodávajícího Krajinská lékárna, Horní náměstí 10, 772 00 Olomouc, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad, případně ji osobně vyřídit v uvedené provozovně prodávajícího.
V reklamaci je nutno uvést: identifikaci kupujícího, číslo objednávky, den vyplnění objednávky, datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající vyrozumí kupujícího do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem o vyřízení reklamace.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Léčivé přípravky, reklamované kupujícím v souladu s těmito podmínkami, se stávají nepoužitelnými léčivy a lékárna zajistí jejich likvidaci v souladu s ustanovením Zákona o léčivech v platném znění.

6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží, které může být aktuálně na českém trhu nedostupné. Kupující bude o tomto neprodleně informován.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nebo došlo ke zrušení registrace léčivého přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena přípravku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupující bude o změně informován.
V případě užívání léčiva, doplňku stravy či jiného objednávaného sortimentu je kupující povinen pečlivě se seznámit s příbalovou informací - příbalovým letákem. Internetová lékárna neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s příbalovou informací či se v případě nejasností neporadil s lékárníkem či lékařem.
V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku je kupující povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího. Prodávající bude dále postupovat v souladu s § 90 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a oznámí takovou skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

7. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, jehož kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. V případě prodeje léčivých přípravků podléhá prodávající rovněž kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, je nahrazeno ustanovením novým aktuálním. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Olomouci dne 01.03.2013

O lékárně
Historie lékárny
Elektronické recepty
Poukázky a platební karty
Zákaznická karta
Dárkové poukázky
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Kontakty
Nabídka kosmetiky
Nuxe
Vichy
La Roche-Posay
Avene
Klorane
A-Derma
Ducray
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
Krajinská lékárna Olomouc Horní náměstí 10
772 00 Olomouc
tel.: 585 223 081
krajinskalekarna@krolo.cz

Výdejna léčivých přípravků Štěpánov
Březecká 38
783 13 Štěpánov
tel.: 585 386 537
lekarnastepanov@krolo.cz